Det är inte svårare än

RÄTT PERSONAL
RÄTT KUNSKAP

Välutbildad personal är nyckeln till, att i vår bransch, kunna utföra arbeten på ett säkert och professionellt sätt.

VAD VI SER SOM SJÄLVKLART

ISO 9001

Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.

ISO 14001

Miljöarbete som är kompetent utfört, kommunicerat och dokumenterat i ett miljöledningssystem.

ISO 45001

Arbetsmiljöarbete utfört efter en internationell teknisk specifikation och dokumentationssystem.

ROBUST FIBER

Ett certifieringsmärke som visar att man som företag har certifierat sig med att följa den branschstandard för fiberförläggning som gäller. Detta ger säkerhet och trygghet åt våra kunder som vi utför fiberdragningar för.

VERKSAMHETSPOLICY

Verksamhetspolicy
I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Kvalitetspolicy
”Markmontage ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla sin verksamhet. Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.”

Detta gör vi genom att:

 • Kvalitetsmålen är högt satta för bättring av kundtillfredsställelse.
 • Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt. Vi tillgodoser kundens behov i varje enskilt projekt.
 • Vi skall uppfylla våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.
 • Vi ser till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Miljöpolicy
”Markmontage tar ansvar för vår miljöpåverkan, genom kunskap, kompetens och engagemang bidra till en hållbar miljö. Ambitionen är att minska koncernens klimatpåverkan genom hela livscykeln”

Detta gör vi genom att:

 • Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
 • Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
 • Vi följer upp och ständigt förbättrar miljöarbetet mot en långsiktigt hållbar utveckling.
 • Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt med en tydlig struktur.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter, i den mån de finns tillgängliga på marknaden samt uppfyller våra egna krav på egenskaper och ekonomi.

Arbetsmiljöpolicy
”Markmontage ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.”

Detta gör vi genom att:

 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga arbetsmiljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. På så sätt eliminerar vi faror och risker.
 • Vi skall i samråd med medarbetare ta fram rutiner och prioriterade om sådan som skall finnas med i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.,
 • Vi arbetar för att arbetsgivaren och medarbetare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

NÅGRA AV VÅRA TIDIGARE PROJEKT

2022 började vi med bland annat en dränering av en villa i Kungälv åt en privatperson.

 

2021 Vi längdschaktar och lägger ner nya rör och drar in en ny fiberanslutning till Volvo Penta AB i Lundy Göteborg.

 

Inga jobb är för stora eller små. 2021 dränerade vi en vattensjuk gräsmatta för en av HSBs bostadsrättsföreningar i Guldheden.

 

2021 så längdschaktade vi över 2 km nere i Särö. Utöver det så subkanaliserade vi över 2 km dukt i befintlig kanalisation. Till slut så blåste våra duktiga fibertekniker en mer än 5 km lång fiberkabel från Snipen i Billdal till stationen vid Särö centrum.

 

Under våren 2021 så gjorde vi en totalrasering av över 500 st telestolpar och samlade in över 25 km kopparkabel i Skålldal.

 

2020 så gjorde vi bland annat ett litet men roligt jobb för HSB i Mölnlycke. Det var ett bullerplank som höll på att rasa ut för en slänt. Vi fick komma fram till en lösning och våra anläggare gjorde ett mycket fint arbete med att säkra upp detta plank.

 

2020 så gjorde vi alla markarbeten när en tråkig industritomt på Ringön i Göteborg förvandlades till ett modernt bryggeri. Vi skötte allt i marknivå både på insidan och utsidan när Stigebergets bryggeri byggde nytt. Ett kul och spännande projekt att få vara med på.

 

2020 fick vi ett spännande uppdrag där vi skulle dra ett fiberståk under en bro i Mölndal. Här fick vi använda grävmaskin, lastbil och även flotte.

 

2019 så drog vi nytt dagvatten och satte spygatter ute på den anrika Älvsborgs fästning i inloppet till Göteborg. Ett spännande projekt som krävde mycket planering, framför allt när det kom till logistik, med tanke på att det är en fästning på en ö utan fast förbindelse.

NÅGRA AV VÅRA REFERENSKUNDER